Liên hệ

Billboard Việt Nam – Head of Content Production, Nguyễn Lê Nhất Phương,
nhatphuong.nguyenle@billboardvn.vn.

 

Billboard Việt Nam – Head of Business Development & Marketing, Eugene Low,
eugene.low@billboardvn.vn.

 

Để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin album, thông tin nghệ sĩ hoặc ảnh: Vui lòng gửi thông tin chính xác đến địa chỉ info@billboardvn.vn bao gồm tên của nghệ sĩ và album cũng như đính kèm liên kết thông tin bị sai sót từ trang web của chúng tôi.

 

Về các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ Bộ phận thông tin tại: info@billboardvn.vn

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc muốn cung cấp phản hồi, liên hệ với chúng tôi qua email được đề cập ở trên.